Krav til skadeanmeldelsen

 Anmeldelsen af en skade skal altid indholde følgende informationer:
 

  • Hvornår er skadet sket (dato og tidspunkt)
  • Hvor er skaden sket (adresse)
  • Hvordan er skaden opstået
  • Præcis beskrivelse af hændelsen, der førte til skaden
  • Hvilke genstande er beskadigede (art, anskaffelsesår, pris i dag, reparationsværdi)
  • Dokumention i form af faktura på de beskadigede genstande

 Herudover kan der ved forskellige skadestyper være særlige forhold:


Indbrud

  • Kontakt politiet og anmeld indbruddet
  • Indsend sammen med de øvrige dokumenter også en kopi af politirapporten
  • Tag et foto af skaderne
  • Vent med at rydde op, og undgå så vidt muligt at røre ved noget, før det er aftalt med politiet. Det giver politiet bedre mulighed for at finde spor til brug i efterforskningen.

Køle og fryseskader
Dokumentation af beskadigede køle- eller frysevarer i form af vareleveringsliste (antal, varebetegnelse, indkøbspris ekskl. moms).

Ansvarsskader
Anderkend aldrig erstatningsansvar overfor skadelidte, overlad denne vurdering til forsikringsselskabet. Er der vidner, der kan støtte beskrivelsen af den skete hændelse, skal deres navne og adresse noteres i skadeanmeldelsen.

Arbejdsskader
En arbejdsulykke, der har medført personskade, skal anmeldes digitalt via EASY, som er Arbejdsskadestyrelsens elektroniske system til registrering af arbejdsulykker.

EASY – anmeldelse af arbejdsskade: easy.ask.dk

Yderligere information fra Arbejdsskadestyrelsen til arbejdsgivere, se dette link: Information til arbejdsgivere